Nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalne poklicne kvalifikacije ali NPK-ji so voden program za potrjevanje določenih znanj za posamezni poklic na podlagi certifikatnega sistema. Vsebino, ki jo vključujeta poklicni katalog in poklicni standard, določi Center za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Delovno skupino za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti ter z Delovno skupino za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti. Pri preverjanju znanj skupaj z izvajalcem preverjanja znanja, Poklicnim centrom Obala, sodeluje še Državni izpitni center. Oba zagotavljata, da kandidati ob pridobitvi certifikata dejansko ustrezajo zahtevam poklicnega standarda.

Enostavno povedano: NPK-ji so javno veljavne listine, ki potrjujejo, da je posameznik za ta poklic usposobljen in so enakovredne izobrazbi za opravljanje določenega poklica.

Na nacionalne poklicne kvalifikacije se lahko prijavijo tako Slovenci kot tujci, saj mednarodno priznavanje omogoča pridobitev poklica vsem zainteresiranim.

Prednosti NPK-jev:

  • NPK prepozna znanje in sposobnosti, saj jih lahko pridobimo že zgolj z delovnimi izkušnjami ali pa s strokovnim tečajem, ki je priprava na izpit (ni vključene matematike, fizike, kemije,… temveč samo znanja, ki so potrebna za opravljanje določenega poklica);
  • hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin, ne glede na predhodno izobrazbo (npr. računalničar lahko postane varuh predšolskih otrok in obratno);
  • omogoča priznavanje rezultatov učenja in izkušenj, pridobljenih skozi življenje (npr. opravljali ste delo kot prostovoljec ali kot vajenec, pripravnik, kar zadostuje, da se Vam prizna poklicna usposobljenost – v nekaterih primerih tudi brez opravljanja izpita - potrjevanje kvalifikacije);
  • lažji prehod med zaposlitvami v Sloveniji in Evropski uniji, kar omogoča mednarodno priznan certifikatni sistem, kjer na podlagi certifikata lahko opravljate delo kjerkoli in enakovredno s preostalimi rezidenti (npr. pridobljen je bil certifikat za dietnega kuharja, posledično lahko to znanje izkazujete v Sloveniji, Veliki Britaniji, Nemčiji itd.);
  • možnost napredovanja ali opravljanja poklica na višji ravni zahtevnosti del, saj certifikatni sistem omogoča, da svoje znanje potrdite, kljub temu da še ne opravljate te funkcije (npr. ste receptor v hotelu in recepcijsko delo dobro obvladate, nimate pa opravljene višje ali pa visoke šole, ki sta pogoj za delo vodje recepcije – v tem primeru opravite certifikat za vodjo recepcije in imate opravljene pogoje za to delo).

Pogoji za vstop v NPK sistem

  Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo odrasli, ki:
  • so skozi življenje pridobili različne poklicne kompetence in bi jih radi imeli priznane in ovrednotene;
  • so dopolnili 18 let ali izjemoma mlajši, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka;
  • želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oz. končati formalni izobraževalni program;
  • si želijo poklicnih sprememb, vendar se ne želijo ponovno vpisati v formalne izobraževalne programe.

Razlika med NPK in formalno izobrazbo 

Nacionalne poklicne kvalifikacije omogočajo pridobitev javno veljavne listine. Z njo kandidat izkazuje poklicno usposobljenost za določen poklic na določeni ravni zahtevnosti del, vendar ob tem ne pridobi stopnje izobrazbe.

Zakaj se odločiti za NPK: 

Kandidat z NPK-jem ima več možnosti, da najde zaposlitev ali napreduje v poklicu. Prednosti NPK-jev zagovarja cela vrsta predstavnikov inštitucij na nacionalni ravni in delodajalci, ki v tem vidijo predvsem strokovno usposobljen kader za določeno delo.

NPK Računovodja / računovodkinja

NPK Upravljalec / upravljalka strojev

NPK Varnostni menedžer / varnostna menedžerka